รับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถ แนะนำ ติชม ร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

1. สายตรงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น โทรศัพท์ 054-718714
2. ส่งข้อความผ่าน Facebook  : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
3. กล่องแสดงความคิดเห็นในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นและเค้าเตอร์ร้องเรียนหน้าสำนักงาน
4. กรอกแบบ form ร้องเรียนผ่าน website >>https://forms.gle/ZCR6dT2ULy5JpiEk6 

*** ขอขอบคุณทุกคำแนะนำ ติชม ร้องเรียน ที่ช่วยพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ****