รพ.สต.ปิงหลวง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง

ข้อมูลทั่วไป | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ | ผลการปฏิบัติงาน | ผลงานยอดเยี่ยม |

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งในจำนวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 4 แห่ง  รับผิดชอบหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน มีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน ค้นหาปัญหาสุขภาพของ กำหนดแนวทางในการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตามสภาพปัญหาของแต่ละชุมชนและตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของรัฐบาล โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดหลักการให้บุคลากรในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เสนอความต้องการ และร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะ

ข้อมูลทั่วไป | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ | ผลการปฏิบัติงาน | ผลงานยอดเยี่ยม |

Add reply  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta