ประวัติ

ประวัติและที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

พ.ศ. 2521   –  กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง กิ่งอำเภอนาหมื่น โดยแยกการปกครองจากอำเภอนาน้อย มีเขตการปกครอง  4  ตำบล  ได้แก่  ตำบลบ่อแก้ว, ตำบลนาทะนุง, ตำบลเมืองลี, ตำบลปิงหลวง >>สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาหมื่น ได้จัดตั้งขึ้นโดยใช้สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีอนามัยตำบลบ่อแก้ว

พ.ศ. 2522  –  สถานีอนามัยตำบลบ่อแก้วได้เลิกดำเนินงาน เนื่องจากได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลนาหมื่นในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว >>สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาหมื่น จึงใช้อาคารเดิมของสถานีอนามัยตำบลบ่อแก้วเป็นที่ทำการ     

พ.ศ  2537   –  กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาหมื่นเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น >>สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาหมื่นได้ยกฐานะเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นและได้ปรับปรุงอาคารเดิมให้เหมาะสม

พ.ศ. 2539  –  กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ในวงเงิน  2,900,000 บาท และทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ในวันที่ 10  มีนาคม 2540

พ.ศ. 2540   –  กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ  3–4  จำนวน  1  หลัง  ในวงเงิน  428,000 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม  ปี พ.ศ. 2540

อาณาเขตติดต่อ

       อำเภอนาหมื่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากจังหวัดน่าน ประมาณ  80 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 730 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ              อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ทิศใต้                     ติดต่อกับ              อำเภอฟากท่า และอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ              อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      อำเภอร้องกวาง และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

       สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาสูงชัน มีภูเขาและป่าไม้กระจัดกระจายทั่วไปมีที่ราบคิดเป็น เนื้อที่ประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร ( 23,125 ไร่ ) หรือร้อยละ 4.09 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เป็น ภูเขาและที่ลาดชันคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 865 ตารางกิโลเมตร ( 540,625 ไร่ ) หรือร้อยละ 89.51 ของพื้นที่ทั้งหมด    และพื้นที่น้ำ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร ( 36,250 ไร่ ) หรือ ร้อยละ 6.40 ของพื้นที่ทั้งหมด

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

         สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เป็นส่วนราชการบริหารสาธารณสุขส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในระดับอำเภอ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนประสานกิจกรรมสาธารณสุขในอำเภอ มีสาธารณสุขอำเภอเป็นหัวหน้า มีสายงานการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงที่แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งราชการบริหารส่วนภูมิภาค มี  2  หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

(๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โดยกำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ไม่ได้กำหนดการแบ่งส่วนราชการภายในโดยตรง แต่มอบให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอ กำหนดการแบ่งส่วนราชการเองตามความเหมาะสม ตาม มติ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และ มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ กำหนดให้เป็นระดับ 8 มีอัตรากำลังประกอบด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ระดับ 7 ว.) 1 ตำแหน่ง กลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มี 3  กลุ่มงานคือ
1. กลุ่มงานบริหาร ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิชาการการเงินและบัญชี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานธุรการ อย่างละ 1 ตำแหน่ง
2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ และ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อย่างละ 1 ตำแหน่ง
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข, พยาบาลวิชาชีพ และ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อย่างละ 1 ตำแหน่ง
รวมกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็น 11 ตำแหน่ง ในส่วนข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง), นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 1 ตำแหน่ง, นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  1 ตำแหน่ง, เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง), พนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างสายสนับสนุน จัดทำเอกสารการเงินของหน่วยบริการ จ้างโดย รพ.สต.นาทะนุง 1 ตำแหน่ง), แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง, คนสวน 1 ตำแหน่ง  รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 8  คน