ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

1.   นายกฤชพงษ์  กาละเสน                       ดำรงตำแหน่ง         พ.ศ.2521 – 2526

2.   นายปรีชา  การินไชย                            ดำรงตำแหน่ง         พ.ศ.2526 – 2532

3.   นายสมพงษ์  กุลสุ                                 ดำรงตำแหน่ง         พ.ศ.2532 – 2534

4.   นายธัญญา  วิเศษสุข                           ดำรงตำแหน่ง         พ.ศ.2534 – 2537

5.   นายสมบูรณ์  กองแก้ว                          ดำรงตำแหน่ง         พ.ศ.2537 – 2538

6.   นายเกตุ  สมบัติแก้ว                             ดำรงตำแหน่ง         พ.ศ.2538 – 2544

7.   นายบุญรวม  ยอดศรี                            ดำรงตำแหน่ง         พ.ศ.2544 – 2547

8.   นายสัมพันธ์ พันธ์แก้ว                           ดำรงตำแหน่ง        พ.ศ.2547 (เมษายน–ตุลาคม)

9.   นายจงจิตร  ปินศิริ                                ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2547 – 2554

10. นายชุมพล  สุทธิ                                   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2554 – 2560

11.  นางศรัจจันทร์  อุดมแก้วกาญจน์         ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2560 – 2563

12. นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย         ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน

ประวัติและนโยบายสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ปี 2564

ชื่อ   นายวิชัย                   ชื่อสกุล ศิริวรวัจน์ชัย    

วัน เดือน ปีเกิด   –    เดือน –     พ.ศ.  –       อายุตัว  – ปี        อายุราชการ  –   ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  สาธารณสุขอำเภอ ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
โทรศัพท์  –    e-mail : –

วุฒิการศึกษา –

นโยบาย

1. สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ขั้นปฐมภูมิ ให้ได้มาตรฐาน
3. ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้ป่วยในชุมชนได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.เป็นหน่วยงานบริหารด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประสานภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ ทั้งระดับอำเภอและตำบล หมู่บ้าน
5. มีการบริหารจัดการ งาน บุคลากร และทรัพยากร ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม