ต.ค.
13

13 ตุลาคม 2562 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0090บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0013บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0045บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0138บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0101บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0069บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0058บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0158บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0120บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0150บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0146บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0166บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0168

 

ต.ค.
13

13 ตุลาคม 2562 นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลำน้ำ คูคลอง สระน้ำสาธารณะหลังที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0082บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0081บำเพ็ญกุศลฯ ร.9_13 ต.ค.62_๑๙๑๐๑๔_0083

ต.ค.
09

9 ตุลาคม 2562 …บุคลากรใหม่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการจัดทำบัญชีเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย .. ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอนาน้อย และพนักงานการเงินและบัญชีของ สสอ.นาน้อย ที่ให้ความอนุเคราะห์และถ่ายทอดทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่อำเภอนาหมื่นต่อไป

S__108797955

ก.ย.
06

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดการสอบ(ข้อเขียน) ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ โรงพยาบาลชุมชน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ยื่นใบสมัคร

S__10084456 S__10084457 S__10084458 S__10084459

ส.ค.
18

EB 25 บันทึกขอกำหนดมาตรการการตรวจสอบ ฯ จนท. -จัดประชุมชี้แจง-ประกาศ ศสอ.และกรอบมาตรการ ฯ

EB25.1 ประกาศ และกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท.สสอ.นาหมื่น

EB25.1 บันทึกเสนอคำสั่งการ สสอ.นาหมื่น 62

EB25.1 คำสั่ง สสอ.นาหมื่นแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ ปี 62

EB25.1 คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข สสอ.นาหมื่น

EB25.2 คู่มือปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25.3 ระเบียบวาระการประชุม สสอ.นาหมื่น

EB25.3 ภาพประชุมชี้แจง และติดตาม มาตรการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท.สสอ.นาหมื่น 62

EB25.3 รายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท.ฯ 5 ส.ค.62

EB25.3 สรุปการประชุมชี้แจงฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท. สสอ.นาหมื่น 5 ส.ค.62

EB25.4 แจ้งเวียนให้ จนท.สสอ.นาหมื่นถือปฏิบัติ

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 1 เรื่องร้องเรียน สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 1 การควบคุมภายใน สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 1 กรณีโอ้อวดจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 2 งานวิชาการ สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขนาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 2 เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-payment สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 3 แนวทางปฏิบัติงานทีมควบคุมโรคไข้เลือดออก อ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 3 งาน NCD สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart งานการเงิน สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart กลุ่ม 3 วิธีการควบคุมไข้เลือดออก อ.นาหมื่น

EB25.2 Flow chart งานธุรการ สสอ.นาหมื่น

EB25.Flow chart กลุ่ม 3 ผังปฏิบัติการการตรวจและให้คำแนะนำการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart งานพัสดุ สสอ.นาหมื่น

EB25.5 บันทึกรับทราบผลการติดตามการปฏิบัติงาน สสอ.นาหมื่น

EB25 หนังสือเรียน นพ.สสจ.แจ้งผลประเมินการควบคุมภายใน สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25 แบบ ปค. 4 ประเมินการควบคุมภายใน สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB 25 รายงานผลควบคุมภายใน ปค 5 สสอ.นาหมื่น ปี 62 รอบ 12 เดือน

EB25.2 บันทึกขออนุมัติปรับปรุง Flow chart การปฏิบัติงาน จนท.สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ ควบคุมเก็บรักษายา สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ จัดเก็บรายได้ UC สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ จัดเก็บรายได้สิทธิ UC สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ จัดเก็บรายได้สิทธิจ่ายตรง สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ จัดซื้อยาด้วยเงินบำรุง สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่ แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ.นาหมื่น

EB25.2 Flow Chart ปรับปรุงใหม่จัดซื้อวัสดุเงินนอกงบประมาณ สสอ.นาหมื่น

EB25.6 แบบขอเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ สสอ.นาหมื่น 3 รายการ

EB25.6 เผยแพร่หน้าเวปไซต์ -กลุ่มไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ สสอ.นาหมื่น

EB 25 คำสั่ง คปสอ แต่งตั้งกรรมการพัฒนาฯ เครือข่ายสุขภาพนาหมื่น ปี 62

   • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta