ส.ค.
18

EB25.1 บันทึกเสนอคำสั่งการ สสอ.นาหมื่น 62

EB25.1 คำสั่ง สสอ.นาหมื่นแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ ปี 62

EB25.1 ประกาศ และกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท.สสอ.นาหมื่น

EB25.1 คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25.2 คู่มือปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25.4 แจ้งเวียนให้ จนท.สสอ.นาหมื่นถือปฏิบัติ

EB25.3 ระเบียบวาระการประชุม สสอ.นาหมื่น

EB25.3 ภาพประชุมชี้แจง และติดตาม มาตรการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท.สสอ.นาหมื่น 62

EB25.5 รับทราบผลการติดตามการปฏิบัติงาน สสอ.นาหมื่น

EB25.6 แบบขอเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ สสอ.นาหมื่น

EB25.6 เผยแพร่หน้าเวปไซต์และกลุ่มไลน์ สสอ.นาหมื่น

EB25 หนังสือเรียน นพ.สสจ.แจ้งผลประเมินการควบคุมภายใน สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB25 แบบ ปค. 4 ประเมินการควบคุมภายใน สสอ.นาหมื่น ปี 62

EB 25 รายงานผลควบคุมภายใน ปค 5 สสอ.นาหมื่น ปี 62 รอบ 12 เดือน

Flow Chart นาหมื่น งานการเงิน

Flow Chart จัดซื้อวัสดุเงินนอก สสอ.นาหมื่น

Flow Chart จัดเก็บรายได้สิทธิจ่ายตรง สสอ.นาหมื่น

Flow Chart จัดเก็บรายได้สิทธิ UC สสอ.นาหมื่น

Flow Chart จัดเก็บรายได้ UC สสอ.นาหมื่น

Flow Chart ควบคุมเก็บรักษายา สสอ.นาหมื่น

Flow Chart จัดซื้อยาด้วยเงินบำรุง สสอ.นาหมื่น

Flow chart กลุ่ม 2 งานวิชาการ สสอ.นาหมื่น

Flow Chart แผนรายรับ-จ่ายเงินบำรุง สสอ.นาหมื่น

EB25 แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข สสอ.นาหมื่น

มิ.ย.
22

EB.21 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB.21 ข้อ 3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB.21 ข้อ 4 รายงานสรุปมาตรการ

EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียนสถานบริการรับทราบและถือปฏิบัติ

EB.21 ข้อ 4 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ปปง.

EB.21 ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB.21 ข้อ 6 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์

EB.21 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  • นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
    สาธารณสุข อำเภอนาหมื่น
  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • หมวดหมู่

  • Meta